DISCLAIMER & ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1. TOEPASSINGSGEBIED Elke bestelling en elke aankoop geschiedt aan onderhavige voorwaarden. Geen enkele wijziging of toevoeging aan de gedrukte voorwaarden wordt erkend. Er zal geen rekening gehouden worden met gelijk welke belofte of andersluidende verbintenis die niet schriftelijk bevestigd werd. 

2. AANBOD De prijzen zijn vrijblijvend en alle bestellingen door de vertegenwoordigers opgenomen zijn maar geldig na goedkeuring door de verkoper. Bij verkoopacties met beperkte beschikbaarheid of die gecontingenteerd zijn behoudt de verkoper zich het recht om het verkochte en geleverde volume aan goederen die de acties overschrijden aan te rekenen tegen de normale marktprijs die geldig is voor de koper. De normale marktprijs is steeds beschikbaar op zijn webshop-account.

3. LEVERING De leveringstermijn wordt enkel gegeven ten titel van inlichting en stelt niet in gebreke door het verloop ervan, ook niet wanneer hij uitdrukkelijk werd opgegeven. Het overschrijden van de leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding, het weigeren van de goederen of het ongedaan maken van de bestelling. De verkoper zal na een aangetekende ingebrekestelling steeds over een supplementaire termijn van tien werkdagen beschikken voor levering. De koper is nochtans gehouden tot afname binnen de acht dagen na aangetekende ingebrekestelling, bij gebreke waarvan de verkoper de verbreking van het contract van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling ten laste van de koper zal kunnen inroepen of dwangafname vorderen. 

4. KLACHTEN De afname van de koopwaar geldt als aanvaarding. Elke klacht dient aangetekend ter kennis gebracht te worden binnen de twee dagen na ontvangst, dit op straf van verval. De bewijslast van de ingeroepen niet-conformiteit of gebreken rust op de koper. 

5. ONTBINDING In alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden ten laste van de koper, verbindt deze zich aan de verkoper als vergoeding voor schade en winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenstemt met 25 % van de verkoopprijs der goederen, die het voorwerp vormen van de ontbonden overeenkomst. 

6. BETALING De facturen zijn in hun geheel betaalbaar contant, netto en zonder korting (zelfs niet bij vervroegde betaling) bij aflevering der goederen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd andersluidend beding. Bij niet-contante betaling is van rechtswege een intrest verschuldigd van 1 % per maand of fractie van aangevangen maand zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, dit in afwijking van art. 1146 B.W. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum ten gevolge van nalatigheid of kwade wil, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is vermeerderd worden met 10 % (met een minimum van
€25 en een maximum van €1.250) ten titel van conventioneel en forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar. 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten op de klant over. Indien de klant niet tijdig betaalt en voorts, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen is de firma onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. De firma verwittigt voorafgaandelijk de klant per aangetekend schrijven van haar beslissing tot terugname, alsmede van de ontbinding van de overeenkomst. Alle risico's en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. De firma is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan. 

8. BEVOEGDHEIDSBEDING Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage kan de verkoper de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling vzw) belasten met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. +32 (0) 50 32 35 95 en fax +32 (0) 50 31 37 34).  Naar keuze van de verkoper kan elke zaak die onbetaalde facturen of betaalverbintenissen betreft, ook worden ingesteld voor de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.  Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Alle goederen aangeboden zijn conform de Belgische wetgeving (tenzij anders aangegeven). Klanten buiten België moeten zich inlichten in hoeverre (op basis van ingrediënten, tekstvermeldingen of andere elementen) deze in hun land verkocht mogen worden of in hoeverre er bepaalde accijnzen of andere heffingen betaald dienen te worden. We geven een indicatie van het BTW niveau maar ook dat moet lokaal gecontroleerd worden. Het in regel stellen met de lokale wetgeving is een verantwoordelijkheid van en ten laste van de klant. Het weigeren of terugsturen van goederen op basis hiervan kan niet aanvaard worden.

Laden
Laden